Privacystatement

Looking for another language?

Privacy statement 1.2

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Bzonder. Bzonder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Welke gegevens worden door Bzonder verwerkt?
Bzonder verwerkt persoonsgegevens. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie die herleidbaar is tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen. Denk daarbij aan: naam, adres, BSN, telefoonnummer, informatie over psychische klachten en verzekeringsgegevens.
De persoonsgegevens die wij van je ontvangen hebben we nodig om je de door jou verzochte dienstverlening te kunnen bieden.
Bzonder houdt voor iedere cliënt een cliëntdossier bij. Zorgverleners registreren hierin iedere cliëntgebonden activiteit en andere gegevens die van belang zijn voor goede en veilige hulpverlening aan de cliënt en voor de verantwoording en toetsbaarheid van het professioneel handelen. Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Bzonder geen cliëntgegevens met derden, tenzij er expliciete toestemming is van de cliënt. In uitzonderingsgevallen handelt Bzonder conform de Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG Richtlijnen inzake het omgaan met medische gegevens van het KNMG.
Vervallen per 1-1-2019: Indien je als cliënt je diagnose niet kenbaar wil maken aan je zorgverzekeraar gebruik je, vóór de start van je behandeling, de privacy verklaring.

Bzonder bewaakt de privacy van cliënten door alleen zorgverleners en specifiek bevoegden die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling, toegang te verschaffen tot het cliëntdossier. Voor een aantal medewerkers is met oog op de borging van de kwaliteit en continuïteit van de zorg hiervoor een uitzondering voor gemaakt (buiten-autorisatie functie). In sommige gevallen kunnen zorgverzekeraars medische gegevens opvragen bij Bzonder, bijvoorbeeld voor het verlenen van toestemming voor bepaalde vormen van behandeling (machtiging door de zorgverzekeraar) en in het kader van materiële controles. In deze voorkomende gevallen vraagt Bzonder het controleplan op bij de zorgverzekeraar.
In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, zoals bij suïcidegevaar of vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, handelt Bzonder conform de richtlijnen van de beroepsgroep en wettelijke regelingen.
Vervallen per 1-1-2019: Bzonder heeft een overeenkomst met Stichting Benchmark GGZ (SBG) over het aanleveren van benchmarkgegevens. Hieronder vallen onder andere instrumenten van de Routine Outcome Monitoring (ROM) en de Consumer Quality Index. Deze gegevens worden niet-herleidbaar aangeleverd aan SBG.
Op basis van een door de Nederlandse Zorg Autoriteit bepaalde Minimale Dataset (MDS), worden een aantal gegevens geanonimiseerd aangeleverd aan het DBC Informatie Systeem (DIS).
In geval van gegevensverstrekking ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek is toestemming van de cliënt vereist, tenzij het niet-herleidbare gegevens betreft.

Voor verwijzers
Om uw cliënt te onderzoeken en te behandelen is het noodzakelijk dat wij enkele identificerende persoonsgegevens van u als verwijzer vastleggen. Dit is nodig om de behandelingsovereenkomst met de cliënt te kunnen uitvoeren (o.a. om met u te communiceren bij intake en na afronding van de behandeling) en om onze zorg betaald te krijgen door de gemeente of zorgverzekeraar (gerechtvaardigd belang).

Voor sollicitanten
Indien je bij ons solliciteert, geef je toestemming dat we je brief en CV mogen bewaren gedurende de sollicitatieprocedure. Na afronding van de sollicitatieprocedure worden de gegevens verwijderd indien je niet voor een functie bij ons in aanmerking komt. Indien we je brief en CV in portefeuille willen houden, vragen we je daarvoor apart om toestemming.

Voor medewerkers
Wanneer je bij ons werkt is het noodzakelijk dat we je persoonsgegevens vastleggen, om uitvoering te kunnen geven aan de arbeidsovereenkomst, overeenkomst van opdracht of andersoortige betrekkingen.

Promotie, marketing en administratie
Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuw zorgaanbod, training, lezing of ander product dat mogelijk interessant voor je is. Je gegevens kunnen worden opgeslagen bij derden ten behoeve van administratieve, organisatorische of promotionele doeleinden, zoals bijvoorbeeld het gebruik van Mailchimp of het gebruik van accountancy software.

Waar en hoelang worden je persoonsgegevens door ons opgeslagen?
Het medisch dossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 15 jaar of zoveel langer voor zover uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Het personeelsdossier wordt bewaard conform de wettelijke termijn van 7 jaar. Ten behoeve van de bescherming van je persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of onrechtmatige verwerking van die gegevens te voorkomen.

Wijziging en verwijdering van je gegevens
Als cliënt hebt je, binnen de termijn van wettelijke bewaarplicht, recht op inzage en op een afschrift van je cliëntdossier. Je kunt hierom verzoeken bij je behandelaar. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door je is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om in deze kopie je pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van je privacy. Bzonder zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.
Verder heb je als cliënt krachtens de wet recht op correctie indien opgenomen feitelijke gegevens niet kloppen. Ten slotte kan je een verzoek tot vernietiging van je dossier indienen. Bzonder kan dit laatste met redenen omkleed weigeren.

Website

Cookiebeleid
Bzonder maakt op haar website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken.
Je kunt cookies uitzetten. Dit doe je in je internetbrowser. Als je in je browser het gebruik van cookies hebt uitgezet, kun je nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag
Op alle websitepagina’s van Bzonder worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd. We anonimiseren alle statistische gegevens door het verwijderen van het laatste deel van je IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door websitebeheerders van Bzonder.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Toepassing privacybeleid
Bzonder respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bzonder is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van derden en andere sites en bronnen.

Vragen en feedback?

Bzonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je vragen hierover, dan kun je contact opnemen met ons!


Bij verder browsen op deze site, ga je akkoord met het gebruik van cookies en ons privacystatement. Meer informatie

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld vanuit Bzonder. Bzonder is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Cookiebeleid
Bzonder maakt op de website gebruik van cookies. Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes met gegevens die op de harde schijf van uw computer opgeslagen worden. De website maakt gebruik van tijdelijke cookies voor functionele en statistische doeleinden. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om de website gebruikersvriendelijker te maken. U kunt cookies uitzetten. Dit doet u in uw internetbrowser. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Klikgedrag
Op alle websitepages van Bzonder worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met behulp van Google Analytics. Bezoekers worden niet geïdentificeerd, we anonimiseren alle statistische gegevens, door het verwijderen van het laatste deel van uw IP-adres voordat statistische data wordt verwerkt. De statische data wordt alleen ingezet voor eigen gebruik door website beheerders van Bzonder.

Beveiligde verbinding
De website maakt altijd gebruik van een extra beveiligde https:// verbinding, te herkennen aan het slotje in de browser.

Toepassing privacybeleid
Bzonder respecteert de privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Bzonder is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van derden en andere sites en bronnen.

Vragen en feedback
Bzonder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u vragen hierover, dan kan u contact opnemen met [email protected]

Sluiten